Sivistyslautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Perusopetuksen tuntikehys 2021-2022

MjuDno-2021-238

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Perusopetuksen ja lukion koulutuksen tuntimääriin vaikuttavat opetussuunnitelman tuntijako, koulujen oppilasmäärät sekä opetusryhmien määrä. Esitys opetuksen tuntimääristä on laadittu yhdessä rehtoreiden ja johtavan erityisopettajan kanssa.

 

PERUSOPETUS

Tuntikehykseen on varattu opetustunnit neljälle erityisluokalle, kaksi vuosiluokille 1-6 ja kaksi vuosiluokille 7-9.

Lukuvuonna 2021-2022 perusopetuksessa on kolme esiopetusryhmää ja 16 opetusryhmää vuosiluokilla 1-6, joissa vuosiluokilla 3 ja 4 lisänä resurssiopettaja. Vuosiluokalla 7 on neljä ryhmää. Vuosiluokilla 8 ja 9 oppilaat jakautuvat kolmeen ryhmään.

Kokonaistyöajassa olevan rehtorin ja opinto-ohjaajan opetustunnit sisältyvät esitettyyn opetustuntimäärään.

Opetus

Kerroin

Oppilasmäärä

Tunnit

Yleisopetus 0-6

1,37

346

474

Yleisopetus 7-9

2,01

153

308

Esiopetuksen erityisopetus

0,25

47

12

Erityisopetus 1-6

0,20

289

58

Erityisopetus 7-9

0,25

139

35

Erityisluokan opetus 0-6

 

 

50

Erityisluokan opetus 7-9

 

 

50

A2-kielet

 

 

20

Katsomusaineet

 

 

5

Suomi toisena kielenä

 

 

10

Tukiopetus

 

 

27

Muut korvattavat tehtävät (OVTES)

 

 

28

Yhteensä

 

 

1077

 

LUKIO

Lukion opetustuntimäärä lukuvuonna 2021-2022 on yhteensä 274 tuntia. Lukuun on lisätty opetusvelvollisuuden laajentumisen myötä 6 tuntia erityisopetukseen (yhteensä 12 tuntia). Vuosityöaikaan siirtyvän opinto-ohjaajan tunnit sisältyvät em. tunteihin samoin kuin kokonaistyöajassa olevan rehtorin opetustunnit.  Tuntimäärä on laskettu 144 opiskelijan mukaan. Luku sisältää lukion erityistehtävät n. 35 tuntia.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy

  1. perusopetuksen opetustuntimääräksi 1077 kuvauksessa esitetyn mukaisesti
  2. lukion opetustuntimääräksi 274 kuvauksessa esitetyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun sivistyslautakunta.

Postiosoite: PL 76, 52700 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: 015 770 1212
Puhelinnumero: 044 77007 346
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.