Sivistyslautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Toimivallan siirtäminen sivistysjohtajalle poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä

MjuDno-2020-578

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Laki perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta (521/2020) on tullut voimaan 1.8.2020 alkaen ja se on voimassa 31.12.2020 asti. Muutoksen tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen (COVID-19) leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja, turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen sekä varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta.

Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Opetuksen järjestämisessä huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) suositusohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana.

Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Jos tartuntatautitilanne vaatii, että opetuksessa siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, päätöksen siitä tekee opetuksen järjestäjä. Mäntyharjun kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää opetuksen järjestämisestä. Opetuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä vain tilanteessa, jossa se on välttämätöntä eikä opetuksen järjestämisessä pystytä noudattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen sisältyvää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai kun opetustilat joudutaan sulkemaan osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla.  Lapsen oikeuksien rajoittamisen tulee olla tarkkarajaista, tarkoitussidonnaista ja kestoltaan mahdollisimman lyhytaikaista saavutettavaan päämäärään nähden.

Jos opetus joudutaan tartuntalain 58 §:n velvoittamana toteuttamaan poikkeuksellisin järjestelyin osin tai kokonaan, päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Päätöstä voidaan opetuksen järjestäjän päätöksellä jatkaa, mikäli tartuntatautilain mukaisia päätöksiä ja niissä asetettuja rajoituksia olisi edelleen välttämätöntä jatkaa.

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana. Opetuksessa noudatetaan Mäntyharjun perusopetuksen tuntijakoa ja opetussuunnitelmaa, koulujen työ- ja loma-aikoja, lukuvuosisuunnitelmaa sekä oppilaan lukujärjestystä.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1–3 vuosiluokkien oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita eikä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää siirtää toimivallan päätöksessä perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä sivistysjohtajalle 1.8.-31.12.2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Perusopetus

Kevätlukukaudella on voimassa poikkeukselliset opetusjärjestelyt mahdollistava laki perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta (1191/2020). Laki on voimassa 1.1.2021-31.7.2021. Lain tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen (COVID-19) leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja, turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen sekä varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta. Opetus järjestetään kevätlukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena.

Opetuksen järjestämisessä huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) suositusohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana.

Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Jos tartuntatautitilanne vaatii, että opetuksessa siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, päätöksen siitä tekee opetuksen järjestäjä. Mäntyharjun kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää opetuksen järjestämisestä. Opetuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä vain tilanteessa, jossa se on välttämätöntä eikä opetuksen järjestämisessä pystytä noudattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen sisältyvää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai kun opetustilat joudutaan sulkemaan osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla. Lapsen oikeuksien rajoittamisen tulee olla tarkkarajaista, tarkoitussidonnaista ja kestoltaan mahdollisimman lyhytaikaista saavutettavaan päämäärään nähden.

Jos opetus joudutaan tartuntalain 58 §:n velvoittamana toteuttamaan poikkeuksellisin järjestelyin osin tai kokonaan, päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Päätöstä voidaan opetuksen järjestäjän päätöksellä jatkaa, mikäli tartuntatautilain mukaisia päätöksiä ja niissä asetettuja rajoituksia olisi edelleen välttämätöntä jatkaa.

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana. Opetuksessa noudatetaan Mäntyharjun perusopetuksen tuntijakoa ja opetussuunnitelmaa, koulujen työ- ja loma-aikoja, lukuvuosisuunnitelmaa sekä oppilaan lukujärjestystä.

Lukio

Lukiokoulutuksen järjestäjä voi päättää siirtymisestä korvaaviin opetusjärjestelyihin sen jälkeen, kun kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tekee tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen oppilaitoksen tai oppilaitosten tilojen sulkemisesta kokonaan tai osittain.  Aluehallintovirasto tekee päätöksen silloin, kun se on tarpeen usean kunnan alueella. Päätös tilojen sulkemiseksi voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Lukiokoulutuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden jatkamisesta, jos se on edelleen välttämätöntä ja tartuntatautiviranomainen on jatkanut päätöstä oppilaitoksen tilojen sulkemisesta kokonaan tai osittain. 

Lukiokoulutuksessa voidaan myös ilman tartuntatautilain 58 §:n mukaista päätöstä siirtyä korvaaviin opetusjärjestelyihin koulutuksen järjestäjän päätöksellä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää siirtää sivistysjohtajalle toimivallan seuraavissa asioissa:

  1. poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen lukiokoulutuksessa
  2. poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen perusopetuksessa (voimassa 31.7.2021 asti)

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)