Sivistyslautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Vuoden 2020 tilinpäätös / Sivistyslautakunta

MjuDno-2021-136

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan tilinpäätösohjeen mukaan tilinpäätökset tulee käsitellä lautakunnissa.

Sivistyslautakunnan vuoden 2020 tilinpäätös on esitetty liitteessä. Tilinpäätös on valmisteltu ohjeen mukaan valmiille vuoden 2020 talousarvion tekstipohjalle.

Lautakuntatasolla toimintatuloja kertyi 7 610 euroa suunniteltua vähemmän. Myynti- ja maksutuottoja kertyi 151 123 euroa budjetoitua vähemmän, mikä johtuu pääasiallisesti Covid-19 pandemian aiheuttamista toimintarajoituksista. Vastaavasti erilaisia tukia ja avustuksia saatiin 147 797 euroa budjetoitua enemmän.

Toimintakulut alittuivat lautakuntatasolla 704 886 euroa. Toimintakulujen alittuminen johtuu osaksi Covid-19 tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista. Osittain kustannusten vähenemiseen on vaikuttanut tilikauden puolessa välissä toteutettu kouluverkkouudistus, jonka tuloksena siirryttiin yhden perusopetuksen yksikön malliin.

Palvelujen ostojen toteumassa koronaviruspandemian vaikutukset näkyvät selkeimmin asiakaspalvelujen ostojen ja oppilaskuljetuskustannusten vähenemisenä. Palvelujen ostot toteutuivat noin 15,4% (350 410 €) alle budjetoidun. Henkilöstömenot toteutuivat noin 5,6 % (356 357 €) alle budjetoidun.

Poistojen ja arvonalentumisten sekä laskennallisten erien jälkeen lautakunnan tilinpäätöksen toteuma on - 9 183 499 €, joka on 6,36% (624 251 €) alle budjetoidun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)