Sivistyslautakunta, kokous 8.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Arviointiperustainen laadunkehittäminen varhaiskasvatuksessa 2019-2020

MjuDno-2020-526

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan varhaiskasvatuspalvelut ovat osallistuneet arviointiperustainen laadunkehittäminen varhaiskasvatuksessa -hankkeeseen. Hanke on neljän kunnan (Mäntyharju, Hirvensalmi, Kangasniemi ja Pertunmaa) yhteinen. Hanke alkoi vuoden 2019 lokakuussa ja koronan takia päättyy vuoden 2020 elokuussa. Hanke toteuttaa varhaiskasvatuslain edellyttämää, työn kehittämiseen tähtäävää laadunarviointia.

Arvioinnit ovat osa Itä-Suomen yliopiston johtamaa tutkimusta ja ne rakentuvat Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatimiin linjauksiin. Hankekuntien varhaiskasvatusta on mahdollista verrata valtakunnallisiin arviointituloksiin.

Hankkeen toteuttajina ovat professori (emer.) Eeva Hujala Tampereen yliopistosta ja johdon kouluttaja/ työnohjaaja Veijo Nivala. Kunnissa hankkeesta vastaavat ja sitä koordinoivat varhaiskasvatuksen esimiehet.

Kehittämishanke kosketti kaikkiaan 359 lasta ja 81 työntekijää. Mäntyharjun osalta mukana oli päiväkoti Mustikkatassun ja perhepäivähoidon lasten huoltajat sekä henkilöstö. Kyselyyn ja kehittämishankkeeseen eivät osallistuneet esiopetuksessa olevat lapset ja heidän huoltajansa.

Kehittämishankkeeseen aineistoa kerättiin neljällä eri kyselyllä. Huoltajat vastasivat yhteen kyselyyn ja kasvatushenkilöstö vastasi kolmeen kyselyyn ammattinimikkeensä mukaisesti.

Vastausprosentit jäivät Mäntyharjun huoltajien osalta keskiarvon tasolle, 31,2%. Henkilöstön osalta keskimääräinen vastausprosentti kolmeen kyselyyn oli 63%.

Kehittämishankkeen tavoitteena oli arvioida kunnan varhaiskasvatuksen laatua osana valtakunnallista laadun arviointia. Varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttavat puitetekijät, välilliset tekijät, prosessitekijät, lapsen oppiminen ja kehitys sekä vaikuttavuustekijät. Vastauksissa arvioitiin eri laatutekijöitä asteikolla 1-5, jossa 1=täysin eri mieltä ja 5= täysin samaa mieltä.

Tulokset Mäntyharjun kunnan osalta osoittivat, että kunnassa järjestetään laadukasta varhaiskasvatusta, joskin aina kehittämistäkin löytyy. Kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,4 / 5.

Varhaiskasvatuksen vahvuutena Mäntyharjulla ovat mm. toimivat tilat ja ammattitaitoinen henkilöstö. Lasten huoltajat kokevat varhaiskasvatuksen turvalliseksi ja hyväksyväksi. Lapsi on saanut paikan varhaiskasvatuksesta pääsääntöisesti huoltajien toiveiden mukaisesti.

Kehittämiskohteeksi hankkeessa nostettiin oppimisympäristöjen monipuolisempi käyttö, tiedonkulun parantaminen huoltajien ja varhaiskasvatuksen välillä, varhaiskasvatuksen käytänteiden ja kasvatusperiaatteiden näkyväksi tekeminen huoltajille sekä henkilöstön pedagogisen dokumentoinnin monipuolistaminen.

Kehittämishankkeen aikana tiimit tekivät kehittämissuunnitelman, johon kirjattiin lähtötilanne, toimenpiteet ja miten jatkossa varhaiskasvatuksen kehittämistyötä jatketaan.

Liitteellä tarkempi selvitys hankkeen sisällöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee Arviointiperustainen laadunkehittäminen varhaiskasvatuksessa -hankkeen raportin tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Mokkila-Halinen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)