Sivistyslautakunta, kokous 8.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Liikuntapalveluiden tavoitetila ensilumenladulle

MjuDno-2015-689

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen toimi on selvittänyt ensilumen ladun toteuttamisen perusteita sähkönjakelun osalta, joka palvelee lumetusjärjestelmäksi hankittuja lumitykkejä. Lumitykkejä on hankittu kuntaan kaksi ja lumitykkien käyttöön on rakennettu neljä kaivoa latujen viereen, joista syötetään lumitykeille vesi sekä sähkö. Yksi kaivo sijaitsee Pekkolanlammen parkkipaikan kohdalla sekä kolme kaivoa urheilualueen huoltorakennuksen ja nykyisen lumetusalueen välisellä alueella.

Lumitykkien käytettävyys on nykyisellään ollut heikko, koska sähkönjakelujärjestelmä ei ole mahdollistanut lumitykkien samanaikaista käyttöä. Lumitykkien samanaikainen käyttö on polttanut niin sanotusti sulakkeita. Lumitykkien vaatimuksiin alun perin rakennettua sähkönjakelua ei ole tarkasteltu tekojääradan rakentamisen yhteydessä kokonaisuutena. Myöskään Kisala urheiluhallin laajennuksen hankesuunnittelun aikana ei ole tunnistettu tarvetta tarkastella urheilualueen sähkönjakelua. Kuitenkin liikuntahallin laajennuksen urakan alkaessa syksyllä 2019 on urheilualueen sähkönjakelujärjestelmän sähköliittymä sekä sähköpääkeskus jouduttu suunnittelemaan hankkeen lisätyönä. Muutostyöt valmistuvat urheilualueen liittymän ja pääkeskuksen osalta helmikuun aikana. Tekninen toimi on lisäksi halunnut varmistaa sähkönjakelujärjestelmän käytettävyyden koko lumetusjärjestelmän osalta nykyisellä toimintamallilla sekä selvittää samassa yhteydessä säilölumen varastointia varten tehtäviä toimenpiteitä. Keskusteluissa on myös esitetty säilölumen mahdollisuuksia ensilumenladun aikaisempaan käyttöönottoon sekä kustannussäästöihin.

Nykyinen sähkönjakelujärjestelmä mahdollistaa lumitykkien käytön vain Pekkolanlammen parkkipaikan kaivolla. Lumitykit on asetettu käyttökieltoon tammikuussa teknisen johtajan toimesta huoltorakennuksen ja lumetuskentän kaivojen välillä, koska sallittu suojaustaso ylitetään jo yhdellä lumitykillä sähköturvallisuusmääräyksien vastaisesti. Lisäksi tehohäviö kaapeloinnissa on laskennallisesti erittäin suuri, suurimmillaan jopa 6,6kW.
Tekojääradan rakentamisen yhteydessä on huoltorakennuksen sekä urheilualueen yleisvalaistuksen sähkösyöttö kytketty lumitykkiverkostoon, joka käyttää pääsääntöisesti kapasiteetin kokonaan. Ainoastaan urheilualueen valaistuksen poiskytkentä antaisi kapasiteettia yhdelle lumitykille, mutta ei molemmille. Vaikka kokonaiskuormituksessa lumitykit pysyisivätkin päällä, vikatilanteessa lumetuskaivojen sähköverkko on riittämätön sähköturvallisuusmääräysten mukaiseen suojaustasoon.  

Urheilualueen pääkeskuksen ja lumetuskaivojen välinen kaapelointi on ollut jo alun perin alimitoitettu lumitykkien vaatimalle kuormalle kaapeleiden pituudet huomioon ottaen. Nykyisen kaapelin laskennallinen kuormitettavuus viimeiselle lumetuskaivolle, noin 420 metrin matkalle on vain 40A. Lumetuskaivojen alkuperäisen suunnitelman mukaiset 63A pääsulakkeet ovat olleet jo alun perin ylimitoitetut kaapelin pituuteen ja kuormitettavuuteen nähden. Sulakkeiden kokoa on myöhemmin vielä kasvatettu 125A kokoon, kun verkkoon on liitetty myös huoltorakennus. Tämä muutos on aiheuttanut merkittävän kaapeleiden suojaustason heikkenemisen ja sähköturvallisuusriskin.

Kaapeleissa voi syntyä pitkällä matkalla suuriakin resistiivisiä, sähkövirtaa vastustavia häviöitä. Mitä ohuempi kaapeli, sen suuremmat häviöt ja pienempi kuormitettavuus. Kun kaapelin suurin sallittu kuormitettavuus ja sulakekoko ylitetään, ei kaapeli kykene enää kuljettamaan riittävän suurta oikosulkuvirtaa ja kaapelin suojaus ei enää toimi sallitussa ajassa.

Suuremmissa kuin 32A syötöissä sulakkeen suurin sallittu sähköturvallisuuden mukainen toiminta-aika (poiskytkentäaika) vikatilanteessa on 5 sekuntia. Laskennallisesti tarkasteltuna nykyisellä kaapelilla ja 125A sulakkeilla ovat sulakkeiden toiminta-ajat ovat suurimmillaan maasulkutilanteessa noin 3000 sekuntia ja 1-vaiheisessa oikusulkutilanteessakin 350 sekuntia.

Lumetusjärjestelmän pumppaamon sähkönsyötön mitoitus on varmistettu suunnittelijan toimesta eikä tarvitse toimenpiteitä.

Lisäksi lumitykkien käyttöturvallisuuteen vaikuttaa urheilualueen aluevalaistuksen avolinjakaapelointi lumitykkien vaikutusalueella sekä voimapistorasioiden kosketussuojaukset kaikilla lumetuskaivoilla, jotka ovat määräysten vastaiset.

Lumitykkien sähkönjakeluverkoston korjaussuunnitelmat on laadittu välittömästi. Nykyinen järjestelmä tulee korjata kokonaisuutena ja mahdollistaa kaikkien kaivojen kautta lumetukset. Käyttöturvallisuutta parannetaan lisäksi maakaapeloinnilla sekä erillisillä jakokaapeilla lumetuskaivojen välittömään läheisyyteen. Tekninen toimi on selvittänyt samassa yhteydessä myös säilölumen vaatimat rakenteet ja toimenpiteet kustannusarvioineen. 

Kustannusarvio sähkönjakelujärjestelmän välittömille korjaustoimenpiteille on 60000 € ja säilölumen valmistamiseen vaatimat aluetyöt 32000 € sekä kaksi lumetuskaivoa putki- ja kaapelointitöineen 10000 €. Suunnittelukustannukset siirretään mahdolliselle investointihankkeelle, arvio loppudokumentointineen noin 3000 €. Kokonaiskustannusarvio korjaustoimenpiteille ja säilölumen aluetöille lumetuskaivoineen 105000 €.

Kustannusarvioissa ei ole huomioitu vuosittaisia toistuvia käyttökustannuksia eikä säilölumen vaatimia muita hankintoja kuten suoja/eristepuru, suojapressut tai muut hankinnat.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. Pyytää sivistystoimelta kannanoton ensilumenladun liikuntapalveluiden tavoitetilaan.
  2. Pyytää kunnanhallituksen määrittelemään tavoitetilan ensilumenladun käytöstä kuntalaisille, vapaa-ajan asukkaille, huomioiden hiihtourheilu sekä sivistystoimen tavoitetila koululiikunnalle.
  3. Esittää kunnanhallitukselle ratkaistavaksi ensilumenladun lumetusjärjestelmän korjaustoimenpiteet ja laajuus huomioiden mahdollisen säilölumen mahdollisuuksien rakentamisesta edellä mainituilla kustannusarvioilla.
  4. Esittää, että kunnanhallitus esittää kunnan valtuustolle määrärahan ensilumenladun lumetusjärjestelmän korjauksia sekä mahdollisia parannuksia varten palvelulupaukseen perustuen.

Päätös

Tekninen lautakunta

  1. Pyytää sivistystoimelta kannanoton ensilumenladun liikuntapalveluiden tavoitetilaan.
  2. Esittää kunnanhallitukselle ratkaistavaksi ensilumenladun lumetusjärjestelmän korjaustoimenpiteet ja laajuus huomioiden mahdollisen säilölumen mahdollisuuksien rakentamisesta edellä mainituilla kustannusarvioilla.
  3. Esittää, että kunnanhallitus esittää kunnan valtuustolle määrärahan ensilumenladun lumetusjärjestelmän korjauksia sekä mahdollisia parannuksia varten palvelulupaukseen perustuen.

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Vuonna 2015 tehdyn liikuntapaikkatarveselvityksen mukaan hiihto on Mäntyharjussa tärkeä harrastus, sillä koulujen ja urheiluseurojen hiihtotoiminnan lisäksi hiihtosuorituksia kertyy vuodessa n. 8 000 rekisteröityä kuntoilukertaa. Mäntyharjulle tullaan hiihtämään jopa yli 50 km päästä, jolloin latujen vaikutusalue on kuntaa laajempi. Ensilumenlatu on ensiarvoisen tärkeä kouluille ja niiden liikunnan opetuksen suunnittelulle. Ensilumenlatu mahdollistaa hiihtokauden venyttämisen pidemmälle ajanjaksolle ja sillä vältetään koulun läheisten latujen sekä lukujärjestyksen ruuhkaantuminen ja ns. lämpiminäkin talvina päästään hiihtämään. Tarvetta ensilumenladulle on myös Mäntyharjun yleisseura Virkistyksellä niin kuntoilun kuin kilpaurheilun sekä virkistysliikunnan tarpeisiin.

Mäntyharjun ensilumenlatu on otettu käyttöön alkutalvesta 2015. Tekninen toimi on selvittänyt ensilumen ladun toteuttamisen perusteita sähkönjakelun osalta, joka palvelee lumetusjärjestelmäksi hankittuja lumitykkejä. Lumitykkejä on hankittu kuntaan kaksi ja lumitykkien käyttöön on rakennettu neljä kaivoa latujen viereen, joista syötetään lumitykeille vesi sekä sähkö. Lumitykkien käytettävyys on nykyisellään ollut heikko, koska sähkönjakelujärjestelmä ei ole mahdollistanut lumitykkien samanaikaista käyttöä. 

Kustannusarvio sähkönjakelujärjestelmän välittömille korjaustoimenpiteille on 60000 € ja säilölumen valmistamiseen vaatimat aluetyöt 32000 € sekä kaksi lumetuskaivoa putki- ja kaapelointitöineen 10000 €. Suunnittelukustannukset siirretään mahdolliselle investointihankkeelle (2021), arvio loppudokumentointineen noin 3000 €. Kokonaiskustannusarvio korjaustoimenpiteille ja säilölumen aluetöille lumetuskaivoineen 105000 €.

Kustannusarvioissa ei ole huomioitu vuosittaisia toistuvia käyttökustannuksia eikä säilölumen vaatimia muita hankintoja kuten suoja/eristepuru, suojapressut tai muut hankinnat. Näiden arvioitu käyttökustannus on noin 10000€ kilometriltä.

Tekninen lautakunta on pyytänyt kokouksessaan 18.2.2020 sivistyslautakunnalta kannanoton ensilumenladun liikuntapalveluiden tavoitetilaan.

Sivistyslautakunta viittaa vuonna 2015 tehtyyn liikuntapaikkatarveselvitykseen, jossa ensilumenladun katsotaan olevan ensiarvoisen tärkeä. Ensilumenlatu mahdollistaa hiihtokauden pidentämisen, mutta ensilumenladun käyttöajoissa tulee huomoida, että ladun käyttöönottoa ennen termisen talven alkua tai käytön jatkamista termisen talven päätyttyä tulee arvioida erikseen suurempien kustannusvaikutusten vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta lausuu kannanottonaan, että Mäntyharjun kunnassa tarjotaan ensilumenladun palvelu ja esittää edelleen, että tekninen lautakunta päättää huomioida ensilumenladun investointien toteutumisen jälkeen lumetuksen käyttökustannukset talousarviossaan. Ensilumenladun käyttöajoissa tulee huomioida energiatehokkuus.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekninen lautakunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)