Tekninen lautakunta, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Länsiosan rantaosayleiskaavan muutokset 2022

MjuDno-2024-150

Valmistelija

  • Markku Lamponen, maankäyttökoordinaattori, markku.lamponen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 20.9.2022 § 69 asettaa kaavamuutosten valmisteluvaiheen MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.
Kaavamuutosten valmisteluvaiheen aineisto pidettiin nähtävillä 6.10.-6.11.2022 kunnan verkkosivuilla. Nähtävänäolon aikana alueiden maanomistajilla ja muilla osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä valmisteluaineistosta.
Kaava-alueen maanomistajia ja lähimpiä naapureita tiedotettiin valmisteluvaiheen nähtävillä olosta kirjeitse ja osallisille viranomaisille toimitettiin lausuntopyyntö. Muita osallisia tiedotettiin julkisella kuulutuksella.

Etelä-Savon ELY-keskus 3.11.2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsittää kahden eri rantaosayleiskaavan muutoksia ja yhtä vähäistä laajennusta. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) käsityksen mukaan jatkossa kaavamuutokset tulee käsitellä omina muutosasioinaan; muutos Länsiosan rantaosayleiskaavaan ja muutos Toivola-Mynttilä rantaosayleiskaavaan. Vähäisen yleiskaava-alueen laajennuksen voinee yhdistää OAS:ssa esitetyllä tavalla Länsiosan yleiskaavamuutoksen yhteydessä käsiteltäväksi. ELY-keskuksella ei ole muuta huomautettavaa OAS:n takia.

VASTINE: Muutokset eritellään ELY:n kuvaamalla tavalla. Muutoin merkitään tiedoksi.

Länsiosan rantayleiskaavaan kuuluville pienille saarikohteille 1 – 9 ja 13 on kaavaluonnoksen selostuksen mukaan kullekin myönnetty rakennuslupa lomarakennuksen ja osalle myös talousrakennuksen rakentamiseen. Rakennuslupia on myönnetty ajanjaksolla 1951 – 1978 ja niiden perusteella rakennettujen lomarakennusten koot vaihtelevat välillä 12 – 62 m2.

Vuonna 2007 hyväksytyn Länsiosan yleiskaavan yhteydessä nämä saarikohteet osoitettiin maa- ja metsätalousalueiksi, joille kuitenkin osoitettiin rakennuspaikan symboli, muttei varsinaista rakennusoikeutta. Yleiskaavan kaavaselostuksessa todetaan, että näillä saarirakennuspaikoilla on mahdollista korjata nykyisiä rakennuksia, mutta lisärakennusoikeutta näillä kohteilla ei ole.

Kaavamuutoksen luonnoksen mukaan kuhunkin saareen osoitetaan se rakennusoikeus, joka siellä on tällä hetkellä olemassa. Kun kyseessä on lainvoimaisilla rakennusluvilla jo ennen yleiskaavan laatimista tehty rakentaminen, joiden perustella saarista on tosiasiassa jo muodostettu lomarakennuspaikat, on kaavamuutoksen luonnoksen mukainen maankäyttö ELY-keskuksen näkemyksen mukaan perusteltua. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kullakin kaavamuutoksella muodostuvalla rakennuspaikalla tulee kuitenkin osoittaa vain nykyisin siellä olevan rakennuksen tai rakennusten kokoinen yksilöity rakennuskohtainen rakennusoikeus. Useista rakennuksista koostuvaa rakennusoikeutta ei tule voida yhdistää suuremman rakennuksen sallimaksi rakennusoikeudeksi.

VASTINE: Kaavamääräyksessä pienten saarien osalta pidättäydytään yleisessä määräyksessä, joka kattaa kaikki pienet saaret. Siinä mukaillaan Mustikkasaaren alueen määräystä, jossa on kaavassa osoitettu useita hyvin pieniä rakennuspaikkoja. Saarikohtaista rakennusoikeutta ei ole tarpeen määrittää, sillä tällaisessa tapauksessa rakennuslupavaiheessa kuitenkin tutkitaan kiinteistökohtainen lupatieto.

Pienten saarten kohdalla maisemallisten vaikutusten tarkastelu on syytä tehdä huolellisesti ja liittää asiakirjoihin kohdekohtaisia valokuvia.

VASTINE: Liitetään valokuvia selostukseen.

Kohteessa 14 on kaavamuutoksella esitetty yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan melko huomattavaa laajentamista alueelle, joka on voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu arvokkaana rakentamattomana yhtenäisenä ranta-alueena. Lähtökohtaisesti ELY-keskus suhtautuu muutokseen kriittisesti ja tämä muutos edellyttääkin tarkempia maankäyttöön liittyviä perusteluja.

VASTINE: Alueelle on jo rakennettu rakennukset ja alue rajataan muodostuneen pihapiirin mukaisesti nykyisen RA-alueen pohjoisreunaan. Samaan pihapiiriin tullaan rakentamaan vielä autotallirakennus, joka jäisi hiukan kaavan mukaisen RA-alueen ulkopuolelle. Aluetta rajataan siten, että autotallirakennus mahtuu vielä RA-alueen sisään.

Muutokset kohteella 15 tilalla 1-133 ja kohteella 16 tilalla 1-4 ovat perusteltuja. ELY-keskuksella ei ole muuta lausuttavaa valmisteluvaiheesta.

VASTINE: Merkitään lausunto tiedoksi.

Savonlinnan maakuntamuseo 10.11.2022
Ei huomautettavaa Länsiosan yleiskaavakohteista arkeologian tai rakennetun kulttuuriympäristön osalta.

VASTINE: Merkitään lausunto tiedoksi.

Pohjois-Savon ELY 15.11.2022
Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella ei ole kaavamuutoksista huomautettavaa maantieverkon ja liikennevaikutusten näkökulmasta.
Mikäli veneilyväylien osalta tunnistetaan vaikutuksia, tällöin osallisena tulisi huomioina vesiväylistä vastaava Väylävirasto.

VASTINE: Merkitään lausunto tiedoksi.

Mäntyharjun rakennuslautakunta 29.11.2022
Rakennuslautakunta pitää tärkeänä, että rantaosayleiskaavoista poistetaan niissä havaittuja virheitä ja niihin korjataan muuttuneita tilanteita. Vain virheettömät ja ajan tasalla olevat kaavat palvelevat kiinteistöjen omistajia, myös erilaisissa rakentamisen tarpeissa erityisesti eduskuntakäsittelyssä oleva rakentamislaki toimii vain kun kaavat ovat selkeät ja ajan tasalla.
Rakennuslautakunta esittää, että ehdottomasti kaikki tiedossa olevat jo poikkeamien avulla luvitetut muutokset tulee lisätä kaavamuutoksiin ennen niiden jatkokäsittelyä kuten aikaisemmissakin kaavamuutoksissa on tehty.
Rakennuslautakunta myös vahvasti puoltaa sitä, että asiat joissa on selkeä muutoksen tarve tiedossa lisätään kaavamuutoksiin jottei asioita tarvitse käsitellä poikkeamismenettelyin.
Rakennuslautakunta kannattaa selkeää ja avointa tiedotusta kaavojen muutosprosessista, jolloin saataisiin samalla kaikki korjaustarpeet tähän muutosprosessiin mukaan.

VASTINE: Koska kaavamuutos on jo valmisteluvaiheessa ja tavoitteet määritelty, ei ole enää ehdotusvaiheeseen mahdollista lisätä merkittävää määrää uusia kohteita mukaan muutokseen. Koska on tiedossa, että muutostarpeita on kaavassa edelleen jäljellä, niin tavoitteena on järjestää uusi muutoskierros lähivuosina, johon otetaan mukaan rakennuslautakunnan esiin tuomia kohteita.

SAAPUNEET HUOMAUTUKSET

Maanomistaja 1.
Kohteen numero 9 osalta kyseessä on Mustasaari, ei Kalliosaari

VASTINE: Korjataan kaavaehdotukseen.

Sallisiko kaavamerkintä "Korvaava rakentaminen" kiinteistön purkamisen ja uuden kiinteistön rakentamisen nykyiselle paikalle kiinteistönomistajan milloin tahansa niin halutessa?

VASTINE: Rakennuksen voi lähtökohtaisesti peruskorjata ja sen voi korvata vastaavalla olemassa olevan tuhoutuessa. Mikäli vanhan haluaa purkaa, ja rakentaa tilalle vastaavan, tulee asiassa konsultoida rakennustarkastajaa. Rakennustarkastaja voi kiinteistönomistajaa kuultuaan tehdä ratkaisun, onko olemassa oleva rakennus tulkittavissa ”tuhoutuneeksi”, mikäli sitä ei voi peruskorjata.

Tuleeko korvaavan rakennuksen olla pohjapinta-alaltaan korkeintaan nykyisen kokoinen, vai mahdollistaako se nykyisen rakennusalan laajentamisen ja/tai kattotyypin muutokset tästä erikseen neuvotellen. Keneltä asiaa kannattaisi alustavasti tiedustella?

VASTINE: Lähtökohtana on vastaavan rakentaminen tilalle, eikä esimerkiksi laajennusta lähtökohtaisesti ole kaavamääräyksessä sallittu. Kaavamääräys lähtee siitä, että korvaava rakennus ei voi oleellisesti poiketa olemassa olevasta. Rakentamisen yksityiskohdista päättää kuitenkin viime kädessä kunnan rakennustarkastaja.

Palautteiden pohjalta on valmisteltu kaavaehdotus, jossa Länsiosan kaava-alueelle ja Toivola-Mynttilä-Peruvesi kaava-alueelle sijoittuvat kohteet on eriytetty ja käsitellään omina projekteinaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on yhteinen.

Länsiosan rantayleiskaavan muutoksen 2022-23 kaavaehdotus tulisi asettaa seuraavaksi nähtäville ja siitä tulisi tiedottaa sekä pyytää lausunnot maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. Hyväksyy 22.12.2023 päivätyn Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos 2022-23 kaavaehdotuksen,
  2. asettaa kaavaehdotuksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti ja
  3. pyytää lausunnot ja järjestää tiedottamisen.

Päätös

Tekninen lautakunta

  1. Hyväksyi 22.12.2023 päivätyn Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos 2022-23 kaavaehdotuksen,
  2. asettaa kaavaehdotuksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti ja
  3. pyytää lausunnot ja järjestää tiedottamisen.