Tekninen lautakunta, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Mäkelän ranta-asemakaavan muutos

MjuDno-2023-237

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Lamponen, maankäyttökoordinaattori, markku.lamponen@mantyharju.fi

Kuvaus

Karttaako Oy on toimittanut kuntaan 27.2.2023 päivätyt kaava-asiakirjat koskien Mäkelän ranta-asemakaavan muutosta.

Suunnittelualue sijaitsee Iso-Salasjärven rannalla Mäntyharjun kunnan luoteis-/ pohjoisosassa lähellä kunnan rajaa. Alueelta on linnuntietä reilu 20 km matka Mäntyharjun keskustaajamaan. Suunnittelualue muodostuu yksittäisestä tilasta 507-419-6-40, jonka pinta-ala on noin 9,7 ha. Aloite Mäkelän ranta-asemakaavan muutokseen on tullut maanomistajalta.

Alueella on toimiva metsätila (elinkeinona metsänhoito), jonka tukikohtana maatilan olemassa olevan pihapiirin rakennukset toimivat. Metsienhoidolliseen tilakokonaisuuteen kuuluu tila Salas I, noin 9,8 ha, jonka-alueelle ranta-asemakaava sijoittuu ja jota hallinnoi Kiinteistö oy Salas. Lisäksi tilan alueelta operoidaan metsätilojen 507-419-6-32 Kopakko I, (Mäntyharju 30,8 ha) ja 97-423-4-34 Sissinkorpi, (Hirvensalmi 44,2 ha) alueita. Viimeksi mainittuja metsätiloja hallinnoi Salas Metsä Oy. Yhtiöt kuuluvat samaan yritysryppääseen. Tavoitteena on kasvattaa yhtiön metsäpinta-alaa edelleen, eli Kiinteistö Oy Salaksen alueella oleva maa- ja metsätalouden tukikohta ja maatilakokonaisuus tulee jatkossa toimimaan yhä suuremman metsäomaisuuden operoimisessa. Sen kehittäminen koetaan toiminnan kannalta välttämättömänä. Nykyinen ranta-asemakaava ei vastaa tähän tavoitteeseen.

Tavoitteena on muuttaa ranta-asemakaavaa siten, että koko tila ja siihen kuuluva nykyinen RA-1-alue muuttuvat AM-alueeksi eli maatilojen talouskeskusten korttelialueeksi tilan nykyistä käyttöä vastaamaan. Lisäksi nykyiset M-1-merkinnät muutetaan tavanomaisiksi M-merkinnöiksi eli maa- ja metsätalousalueiksi. Rakennusoikeuden määrittämisessä AM-alueella siirrytään merkintätapaan, jossa kaavassa osoitetaan tehokkuus (e = kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan) neliömetrien sijaan.

Kaavassa on osoitettu korttelialueelle kaksi rakennusalaa. Toinen maatilakeskuksen alueelle rannan taustalle, jonne suurin rakennusmassa sijoittuu ja toinen rantaan.

Ranta-asemakaavan tarkoituksena on edistää tavoiteasettelussa tarkemmin avattua maatilakeskuksen alueen pääelinkeinon kehittämistä, eli metsätaloutta ja siksi rakennusoikeus on keskitetty tilakeskuksen liepeille ja määrätty tehokkuudella e= 0,1 rakennusalasta. Rannalle ei ole tarpeen tehdä rakennusoikeuksiin muutoksia ja siellä pysyy samat rakennusoikeudet kuin voimassa olevassa ranta-asemakaavassa (80 + t40). Muilta osin tilan alue osoitetaan tavanomaiseksi maa- ja metsätalousalueeksi nykyisen käytön mukaan.

Seuraavaksi kaavaluonnos tulisi asettaa julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot viranomaisilta. Kaavan valmisteluvaiheen nähtävilläolosta tulee tiedottaa julkisella kuulutuksella.  Alueen maanomistajia ja lähimpiä naapureita voidaan lisäksi tiedottaa kaavan kumoamisesta kirjeitse.

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi

Kaavoituksen valmistelussa vaikutusten arviointi on lakisääteinen toimenpide. Siksi ei erikseen arvioida pykälän yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy laaditut kaava-asiakirjat,
 2. asettaa kaavan kumoamista koskevat asiakirjat MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja
 3. pyytää lausunnot viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen sekä
 4. perii ranta-asemakaavan käsittelystä kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksan (1.4.2018) 4 §:n mukaiset kulut 8 §:n mukaisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy laaditut kaava-asiakirjat,
 2. asettaa kaavan kumoamista koskevat asiakirjat MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja
 3. pyytää lausunnot viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen sekä
 4. perii ranta-asemakaavan käsittelystä kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksan (1.4.2018) 4 §:n mukaiset kulut 8 §:n mukaisesti.

Valmistelija

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta on pyytänyt Rakennuslautakunnan lausuntoa  Mäkelän ranta-asemakaavan muutoksen kaavaluonnoksesta 28.5.2023 mennessä. Rakenuslautakunta on saanut jatkoaikaa lausunnon antamiselle 2.6.2023 saakka.

Kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle kiinteistölle käsitellyn rakennusluvan (507-2022-40) viranomaisneuvottelussa, jossa on yhteisesti todettu olemassa olevan ranta-asemakaavan vanhentuneen 2020 -luvun ja tulevaisuuden tarpeisiin. Rakennustarkastaja on kirjallisesti 3.2.2022 suositellut kiinteistön omistajalle ranta-asemakaavan päivitystä.

Kaavaluonnos on selkeä ja merkinnät vastaavat rakennusluvituksessa saatua tietoa alueen käyttötarpeesta sekä rakentamiseen osoitetut alueet kattavat olemassa ja rakenteilla olevien rakennusten sijainnit.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta suosittaa kaavan päivityksen viemistä eteenpäin, mahdollistamaan kiinteistön omistajan rakentamistarpeet nyt ja tulevaisuudessa

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Markku Lamponen, maankäyttökoordinaattori, markku.lamponen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta päätti asettaa kokouksessaan 4.4.2023 § 38 Mäkelän ranta-asemakaavan muutosta koskevat kaavaluonnosasiakirjat MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.
Asiakirjat pidettiin nähtävillä 27.4.-28.5.2023 kunnan verkkosivuilla. Lisäksi kaava-asiakirjat sai pyydettäessä selailtavaksi kunnan teknisellä osastolla.
Nähtävänäolon aikana kuntalaisilla, alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla oli mahdollisuus esittää huomautus kaavaluonnoksesta.
Lähimpiä kaava-alueen naapureita tiedotettiin kirjeitse nähtävilläolosta ennen nähtävilläolon käynnistymistä. Lisäksi nähtävilläolosta tiedotettiin julkisella kuulutuksella sekä Pitäjänuutisissa että kunnan verkkosivuilla.
Osallisille viranomaisille (Mäntyharjun rakennuslautakunta, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto sekä Mikkelin seudun ympäristöpalvelut) toimitettiin lausunto-pyyntö.
Kaavaluonnoksesta saatiin kaksi lausuntoa. Ne ohessa referoituna ja niihin on kirjattu vastineet.

Etelä-Savon maakuntaliitto 25.4.2023
Maakuntaliiton virasto on tutustunut kaava-aineistoon, eikä liitolla ei ole kommentoitavaa Mäkelän ranta-asemakaavan muutoksen luonnosvaiheesta.
VASTINE: Merkitään lausunto tiedoksi.

Mäntyharjun rakennuslautakunta 30.5.2023
Tekninen lautakunta on pyytänyt Raken-nuslautakunnan lausuntoa Mäkelän ranta- asemakaavan muutoksen kaavaluonnoksesta 28.5.2023 mennessä. Rakennuslautakunta on saanut jatkoaikaa lausunnon antamiselle 2.6.2023 saakka.
Kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle kiinteistölle käsitellyn rakennusluvan (507- 2022- 40) viranomaisneuvottelussa, jossa on yhteisesti todettu olemassa olevan ranta- asemakaa-van vanhentuneen 2020 - luvun ja tulevaisuuden tarpeisiin. Rakennustarkastaja on kirjallisesti 3.2.2022 suositellut kiinteistön omistajalle ranta-asemakaavan päivitystä.
Kaavaluonnos on selkeä ja merkinnät vastaavat rakennusluvituksessa saatua tietoa alueen käyttötarpeesta sekä rakentamiseen osoitetut alueet kattavat olemassa ja rakenteilla olevien rakennusten sijainnit.
Rakennuslautakunta suosittaa kaavan päivityksen viemistä eteenpäin, mahdollistamaan kiinteistön omistajan rakentamistarpeet nyt ja tulevaisuudessa
VASTINE: Merkitään lausunto tiedoksi.

Etelä-Savon ELY-keskus 30.5.2023
Kaavamuutoshankkeen OAS:sta selviää sen lähtökohdat ja tavoitteet. Kaavamuutosprosessin kulku ja sen periaatteellinen aikataulutus on kuvattu OAS:ssa, ja siitä selviää myös osallisten vaikutusmahdollisuudet kaavaprosessin eri vaiheissa.
Muutoksen eri olennaiset vaikutukset tulevat OAS:n mukaan arvioiduiksi.
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY-keskus) ei ole huomautet-tavaa OAS:n takia.
VASTINE: Merkitään tältä osin tiedoksi

Kaavamuutoksella alueen rakentamiseen osoitetut alueet pysyvät pääasiassa ennallaan. Olennaisimpana rakentamiseen liittyvänä muutoksena on voimassa olevan kaavan loma-rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutos maatilan talouskeskuksen alueeksi. Tätä muutosta voidaan pitää perusteltuna koska alueella jo sijaitsee laajemman metsänhoidolliseen tilakokonaisuuteen kuuluvan tukikohdan rakennuksia. Rakentamiseen liittyvien muutoksien osalta ELY-keskuksella ei ole huomauttamista.
VASTINE: Merkitään tältä osin tiedoksi.

Toinen maankäyttöön liittyvä muutos koskee voimassa olevan kaavan M-1 alueelta poistuvaa maisematyövelvoitetta. Alkuperäisessä Mäkelän ranta-asemakaavassahan M-1 alue on osoitettu maisemallisesti merkittäväksi alueeksi, jonka kaavamääräyksen mukaan alueella ei saa tehdä avohakkuita ja jolla alueella tulee suosia alueella olevia lehtipuita ja pystyyn kuolleiden lehtipuiden hävittämistä välttää. Lisäksi ranta-alueella on osa-aluemerkinnällä osoitettu luonnonmukaisena säilytettävä alue (lr). Näille alkuperäisen kaavan mukaisille merkinnöille on ELY-keskuksen käsityksen mukaan ollut perusteltu syy. Kaavaluonnoksessa on luonnon monimuotoisuus- ja maisema-arvoja koskevat voimassa olevan kaavan mukaiset merkinnät suunniteltu jätettäviksi pois ilman, että asi-aa olisi perusteltu ajantasaisen luonto- ja maisemaselvityksen tuloksilla. Muutosalueelta tulee esittää asiallinen tämänhetkisten luontoarvojen selvitys (luontotyypit ja lajisto) sekä alueen ranta-alueen maisemalliset arvot, jotka luonnollisestikin tulee ottaa kaavaratkaisussa huomioon. ELY-keskuksella ei ole muuta huomauttamista kaavaluonnoksen takia.
VASTINE: Alueella nykyisen ranta-asemakaavan M ja M-1 alue ovat hyvin hoidettua metsätalousmaata ja sitä on hoidettu viimeiset vuosikymmenet tavanomaisin metsätalouden periaattein. M-1 määräystä on käytetty alkuperäisessä ranta-asemakaavassa tuntemattomasta syystä laajasti, eikä asiaa ole perusteltu erityisen luontoarvon takia. Ainoana perusteena asiassa on ollut kaavan laatimisen aikaiset metsäkäsittelysuositukset. Suositukset ovat näistä ajoista päivittyneet ja metsätaloussuunnitelmien laadinnassa ne edelleen huomioidaan. Ei siis ole tarpeen osoittaa kaavaan suosituksiin perustuvaa erillistä aluetta enää uudelleen ja siitä syystä alue on osoitettu M-alueena.
Metsäalueen hoito toteutetaan kuten tähänkin saakka, nykyiset voimassa olevat suositukset rantametsien hoidosta otetaan huomioon, eikä tähän ole kaavan myötä tulossa muutoksia. Maankäyttö M- ja M-1 alueilla ei ole siis aiemmasta muuttumassa, eikä M-alueelle olla edelleenkään osoittamassa rakentamista. Alueen luontoarvojen erityinen selvittäminen ei siten ole tarpeen.
Metsienkäytön nykyperiaatteiden mukaan kaavaan ei tulisi sisällyttää metsäkäyttöä tarpeettomasti/perusteettomasti rajoittavia tekijöitä. Kaavan laatija on käyttänyt alkuperäisessä ranta-asemakaavassa esim. lr-alueita systemaattisesti jokaisen rakennuspaikan ympäristössä, mikä viittaa siihen, ettei merkinnälle ole ainakaan luontoympäristön
kannalta erityistä painoarvoa, eikä alkuperäisessä kaavaselostuksessa tällaisesta ollut viitteitä. Lr-alueilla olisi merkitystä esim. naapuruston suuntaan näkösuojana, mikäli rakennuspaikkoja olisi ranta-alueelle osoitettu useita rinnakkain. Nyt näin ei kuitenkaan ole ja lr-merkinnät voidaan poistaa kaavaratkaisusta sen vaarantamatta mitään todettuja erityisarvoja.
Alueella on todettu ainoastaan yksi luontoarvoltaan merkittävä osa-alue juuri tilakeskuksen saunan takana (alkuperäisen kaavan lr-alue), jossa kasvaa tuoretta lehtoa. Se on metsäsuunnitelmassa osoitettu Metsälain mukaiseksi tärkeäksi elinympäristöksi (suunnitelmassa 0,4 ha). Se osoitetaan kaavassa luo-1 merkinnällä (0,46 ha) ja siihen kirjataan määräys alueen arvojen säilyttämiseksi. Muita luontoarvoltaan erityisiä kohteita tai alueita ei tilalla ole todettu.
Lisätään kaavaselostukseen perusteluita lr- ja M-1 alueiden huomiotta jättämisen osalta ja lehtoalueen luo-1 alueen osan lisäämisen osalta.

Kaavaehdotus tulisi seuraavaksi asettaa nähtäville ja siitä tulisi pyytää lausunnot ja tiedottaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyllä tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy laaditun Mäkelän ranta-asemakaavan muutosta koskevan
  kaavaehdotuksen,
 2.  asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville (MRA 27§) ja
 3. pyytää tarvittavat lausunnot ja järjestää tiedottamisen.

Päätös

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyi laaditun Mäkelän ranta-asemakaavan muutosta koskevan kaavaehdotuksen,
 2. asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville (MRA 27§) ja
 3. pyytää tarvittavat lausunnot ja järjestää tiedottamisen.

Valmistelija

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta on pyytänyt rakennuslautakunnan lausuntoa Mäkelän ranta-asemakaavan muutosta koskevaan kaavaehdotukseen 25.12.2023 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta näkee hyväksi, että Mäkelän ranta-asemakaavan muutos on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen.

Rakennuslautakunta suosittaa kaavaehdotuksen viemistä lainvoimaiseksi kaavaksi ilman viivytyksiä, jolloin alueen kaava saadaan vastaamaan 2020 -luvun ja lähitulevaisuuden tarpeisiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Markku Lamponen, maankäyttökoordinaattori, markku.lamponen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun tekninen lautakunta asetti kokouksessa 7.11.2023 § 84 nähtäville Mäkelän ranta-asemakaavamuutoksen ehdotuksen. Asiakirjat pidettiin nähtävillä 23.11.-24.12.2023 kunnan verkkosivuilla mantyharju.fi sekä ne sai pyydettäessä selailtavaksi kunnan teknisellä osastolla.
Nähtävänä olon aikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla oli mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta. Kuulutuksen lisäksi kaavan nähtävilläolosta tiedotettiin kirjeitse lähimpiä maanomistajia sekä viranomaisille toimitettiin lausuntopyynnöt.

Nähtävilläoloaikana saapui kolme lausuntoa, mutta ei yhtään muistutusta.

Mäntyharjun rakennuslautakunta 18.12.2023
Rakennuslautakunta näkee hyväksi, että Mäkelän ranta- asemakaavan muutos on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen.
Rakennuslautakunta suosittaa kaavaehdotuksen viemistä lainvoimaiseksi kaavaksi ilman viivytyksiä, jolloin alueen kaava saadaan vastaamaan 2020 - luvun ja lähitulevaisuuden tarpeisiin.
VASTINE: Merkitään lausunto tiedoksi.

Etelä-Savon ELY-keskus 19.12.2023
ELY-keskus on tutustunut kaavaehdotukseen, eikä sillä ole asiassa kommentoitavaa.
VASTINE: Merkitään lausunto tiedoksi.

Etelä-Savon maakuntaliitto 20.12.2023
Maakuntaliiton virasto on tutustunut kaava-aineistoon, eikä liitolla ole huomautettavaa Mäkelän ranta-asemakaavan muutoksen kaavaehdotuksesta.
VASTINE: Merkitään lausunto tiedoksi.

Lausuntojen johdosta kaavaratkaisuun ei ole tarpeen tehdä muutoksia. Hyväksyttävään aineistoon muokataan kaavakartan väritystä hiukan, mutta mitään sisältöön vaikuttavia muutoksia ei ole tarpeen tehdä. Kaavaehdotus on valmis hyväksymiskäsittelyyn.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. Merkitsee tiedoksi saapuneet lausunnot,
 2. hyväksyy osaltaan Mäkelän ranta-asemakaavan muutoksen ja
 3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Mäkelän ranta-asemakaavan muutoksen hyväksymistä (MRL 52§)

Päätös

Tekninen lautakunta

 1. Merkitsi tiedoksi saapuneet lausunnot,
 2. hyväksyi osaltaan Mäkelän ranta-asemakaavan muutoksen ja
 3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Mäkelän ranta-asemakaavan muutoksen hyväksymistä (MRL 52§).