Tekninen lautakunta, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Tilinpäätös 2023 / Tekninen lautakunta

MjuDno-2024-126

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan vuoden 2023 tilinpäätös on valmistunut.

Kunnanvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2023 talousarvion päättänyt käyttötalousosan sitovuustasoksi lautakuntatason. Kunnanhallituksen antamissa talousarvion täytäntäntöönpano-ohjeissa todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Mikäli eri toimenpiteistä huolimatta talousarviota ei saada tasapainoon, edellyttää se talousarviomuutoksen tekemistä. Ylitykset ja niiden aiheuttamat toimenpiteet on käsitelty kunnan johtotiiimissä.

Hallintosääntö 25§
Lautakunta päättää ehdotuksesta toimialan taloussuunnitelmaksi- ja arvioksi.

Vuoden 2023 talousarviossa oli teknisen lautakunnan muutettu talousarvio, toimintamenot: - 4 835 170€. 1-12.2023 toteuma 12.2.2024 - 5 386 501,15€.

Lisämäärärahat talousarvioylityksiin tulee hakea ennen tilinpäätöskäsittelyä. Teknisen lautakunnan talousarvion ulkoiset menot ovat ylittyneet 551 331,15€ 

Yleisesti määrärahaylitykset ovat kohdistuneet henkilöstömenoihin sekä aineisiin ja tarvikkeisiin. Suurimmat yksittäiset ylitykset tulevat kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti tuleville vuosille tehdyistä purkuvarauksista eri rakennuksille -450 000€.  Sekä vesi ja viemärilaitoksen (oma taseyksikkönsä) kustannuspaikoille. Myös metsätalouden toimintakulut ovat ylittyneet vuonna 2023.

Vesilaitoksen osalta ylitykseen johtavia kuluja:

 • vesitornin ukkosvauriot n. 20 000 €
 • sisäisten kulujen lisäys n. 50 000 €
 • pumppaamosaneeraus n. 26 000 €
 • lietteiden kuljetukset n. 5 000 €
 • puhdistamo linko
 • Vannekiven raakavesipumppaus
 • vuodon etsintä ja paikkaus n. 35 000 €
 • sähköt ja polttoaineet n. 11 000 €
 • toimisto- ja asiantuntijapalvelut n. 15 000 €

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta hakee lisämäärärahaa seuraaville kustannuspaikoille.
Kunnantalo -400 000€ 
vanha paloasema -50 000€
Vesilaitos:
Palveluiden ostot 21 000€
Muut toimintakulut 5 000€
Viemärilaitos:
Henkilöstökulut 20 000€
Palveluiden ostot 25 000€
Aineet,tarvikkeet tavarat 25 000
Metsätalous:
Muiden palvelujen ostot 25 000€

 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti hakea lisämäärärahaa seuraaville kustannuspaikoille:
Kunnantalo -400 000€ 
Vanha paloasema -50 000€
Vesilaitos:
Palveluiden ostot 21 000€
Muut toimintakulut 5 000€
Viemärilaitos:
Henkilöstökulut 20 000€
Palveluiden ostot 25 000€
Aineet,tarvikkeet tavarat 25 000
Metsätalous:
Muiden palvelujen ostot 25 000€

Valmistelija

 • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

20.2.2024 kokouksessa käsitellyn mukaisesti teknisen lautakunnan talousarviossa on ylitystä. Ylitystä ei ole vielä käsitelty valtuustossa. 

Teknisen lautakunnan vuoden 2023 tilinpäätös on esitetty liitteessä.
Tuloslaskelman mukaisesti teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 5 392 408 € ja toimintamenot 6 254 364 €. Toimintakate on -861 956 €. Poistot ja arvonalentumiset sekä laskennalliset erät huomioiden alijäämä on 3 252 992 €.
Teknisen lautakunnan investoinnit ovat toteutuneet liitteenä olevan listauksen mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen taseyksikkö sisältyy kunnan tilinpäätöksen ao. kohtiin ja on osaltaan mukana teknisen lautakunnan tilinpäätöksessä. Vesihuollon toiminnasta on laadittu erillinen liitteenä oleva toimintakertomus.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. merkitsee tiedoksi vuoden 2023 investointien toteumat,
 2. hyväksyy esitetyn vuoden 2023 tilinpäätöksen ja vesihuollon toimintakertomuksen ja
 3. esittää tilinpäätöksen ja vesihuollon toimintakertomuksen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi

Päätös

Tekninen lautakunta

 1. merkitsi tiedoksi vuoden 2023 investointien toteumat,
 2. hyväksyi esitetyn vuoden 2023 tilinpäätöksen ja vesihuollon toimintakertomuksen ja
 3. esittää tilinpäätöksen ja vesihuollon toimintakertomuksen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.