Tekninen lautakunta, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaavan muutokset 2022

MjuDno-2024-151

Valmistelija

  • Markku Lamponen, maankäyttökoordinaattori, markku.lamponen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 20.9.2022 § 69 asettaa kaavamuutosten valmisteluvaiheen MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.
Kaavamuutosten valmisteluvaiheen aineisto pidettiin nähtävillä 6.10.-6.11.2022 kunnan verkkosivuilla. Nähtävänäolon aikana alueiden maanomistajilla ja muilla osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä valmisteluaineistosta.
Kaava-alueen maanomistajia ja lähimpiä naapureita tiedotettiin valmisteluvaiheen nähtävillä olosta kirjeitse ja osallisille viranomaisille toimitettiin lausuntopyyntö. Muita osallisia tiedotettiin julkisella kuulutuksella.

Etelä-Savon ELY-keskus 3.11.2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsittää kahden eri rantaosayleiskaavan muutoksia ja yhtä vähäistä laajennusta. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) käsityksen mukaan jatkossa kaavamuutokset tulee käsitellä omina muutosasioinaan; muutos Länsiosan rantaosayleiskaavaan ja muutos Toivola-Mynttilä rantaosayleiskaavaan. Vähäisen yleiskaava-alueen laajennuksen voinee yhdistää OAS:ssa esitetyllä tavalla Länsiosan yleiskaavamuutoksen yhteydessä käsiteltäväksi. ELY-keskuksella ei ole muuta huomautettavaa OAS:n takia.

VASTINE: Muutokset eritellään ELY:n kuvaamalla tavalla.

Toivola-Mynttilä rantaosayleiskaavaan kuuluvalle tilalle 9-28 (kohde 11) rakennettu rakennus on rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan asuinrakennus. Tilan 1-197 (kohde 12) lähialueelle on Toivola-Mynttilä yleiskaavassa osoitettu pysyvää asutusta. Yleiskaavamuutoksella osoitettuja käyttötarkoituksien muutoksia voidaan pitää perusteltuina.

VASTINE: Merkitään lausunto tiedoksi.

Savonlinnan maakuntamuseo 10.11.2022
Ei huomautettavaa Länsiosan yleiskaavakohteista arkeologian tai rakennetun kulttuuriympäristön osalta.

VASTINE: Merkitään lausunto tiedoksi.

Pohjois-Savon ELY 15.11.2022
Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella ei ole kaavamuutoksista huomautettavaa maantieverkon ja liikennevaikutusten näkökulmasta.
Mikäli veneilyväylien osalta tunnistetaan vaikutuksia, tällöin osallisena tulisi huomioina vesiväylistä vastaava Väylävirasto.

VASTINE: Merkitään lausunto tiedoksi.

Palautteiden pohjalta on valmisteltu kaavaehdotus, jossa Länsiosan kaava-alueelle ja Toivola-Mynttilä-Peruvesi kaava-alueelle sijoittuvat kohteet on eriytetty ja käsitellään omina projekteinaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on yhteinen.

Kaavaehdotus tulisi asettaa seuraavaksi nähtäville ja siitä tulisi tiedottaa sekä pyytää lausunnot maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. Hyväksyy 22.12.2023 päivätyn Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaavan muutos 2022-23 kaavaehdotuksen,
  2. asettaa kaavaehdotuksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti ja
  3. pyytää lausunnot ja järjestää tiedottamisen.

Päätös

Tekninen lautakunta

  1. Hyväksyi 22.12.2023 päivätyn Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaavan muutos 2022-23 kaavaehdotuksen,
  2. asettaa kaavaehdotuksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti ja
  3. pyytää lausunnot ja järjestää tiedottamisen.

Tapio Pesonen ilmoitti olevansa jäävi ja poistui pykälän käsittelyn ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 mom).