Tekninen lautakunta, kokous 20.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 MIKO-hanke

MjuDno-2024-66

Valmistelija

  • Ali Tiimonen, vesihuoltomestari, ali.tiimonen@mantyharju.fi

Kuvaus

MIKO – Mikkelin ja Mäntyharjun kokonaisvaltainen kaupunkivesien ja haitallisten aineiden vähentämisen hallinta 

MIKO – hankkeen tavoitteena on laatia Mikkelin ja Mäntyharjun kokonaisvaltaiset kaupunkivesien ja haitallisten aineiden vähentämisen hallintasuunnitelmat. Hallintasuunnitelmien avulla on tarkoitus parantaa vesistöön laskettavien hulevesien laatua. Hanke toteutetaan 1.1.2024-15.6.2025 välisenä aikana.

Hankkeen selvitysten avulla saadaan kattava kuva hulevesien kokonaisvaltaisesta tilanteesta kuntien vaikutukseltaan merkittävimmillä alueilla. Samalla määritellään likaantuneimmat hulevedet ja kohdennetaan uutta paikkakohtaisesti soveltuvaa käsittelyinfraa niiden muodostumisalueille sekä ehkäistään ennalta hulevesien muodostumista ja kohdistetaan puhdistus- ja käsittelytarvetta tarkoituksenmukaisimpiin paikkoihin. Hulevesien käsittelyinfran aineistoa hallitaan paikkatietoaineiston avulla.

Hankkeessa luodaan suunnitelmallisia menettelytapoja ja toimintamalleja siihen, kuinka jäte- ja hulevesien hallinta otetaan huomioon viemäriylivuotojen minimoimiseksi. Toimintamalli on monistettavissa ja hyödynnettävissä alan toimijoiden ja kuntien kesken.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle avustusta 191 120 euroa, kuitenkin enintään 80 % toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee hankkeen tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi hankkeen tiedokseen.