Tekninen lautakunta, kokous 7.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Kiinteistökohtaisen jätevedenpumppaamon rakentaminen

MjuDno-2023-599

Valmistelija

  • Ali Tiimonen, vesihuoltomestari, ali.tiimonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kiinteistökohtaisen jätevedenpumppaamon rakentaminen ja kustannukset päätöksen päivittäminen
Kiinteistöjen jäteveden johtaminen kunnan verkostoon on mahdollista yhden tai useamman kiinteistön omalla pumppaamolla. Kiinteistökohtaisen pumppauksen järjestäminen aiheuttaa kiinteistölle 3.000–5.000 € lisäkustannukset sekä jatkossa käyttö- ja kunnossapito kuluja.
Mäntyharjun vesihuoltolaitoksen verkosto on laajentunut haja-asutusalueelle, missä liittyminen vesihuollon verkostoon viemärin osalta on suurimmaksi osaksi kiinteistökohtaisilla jätevedenpumppaamoilla.

Tekn.ltk § 8 / 15.01.1996 Päätöksessä kohta 1. Kaava-alueella olevat kiinteistöt, jotka joutuvat rakentamaan kiinteistökohtaisen jätevedenpumppaamon liittyessään kunnalliseen viemäriin vapautetaan viemäriliittymismaksusta.

Hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää vesihuoltolaitoksen liittymis- ja käyttösopimukset niissä tapauksissa, joissa maksu määrätään poikkeuksellisin perustein tai kyseessä on harkinta siitä, sallitaanko kiinteistön liittyä laitokseen.

VHL 18 §:n 2 momentissa edellytetään, että vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksut ovat kohtuulliset ja tasapuoliset asiakkaan näkökulmasta. Kohtuullisuutta arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota vesihuollon eri maksuista muodostuvaan kokonaisuuteen. Maksujen tasapuolisuuden vaatimus puolestaan tarkoittaa, että eri asiakkaita, asiakasryhmiä tai kunnan eri alueita ei saa palveluja hinnoiteltaessa perusteettomasti asettaa toisistaan poikkeavaan asemaan.

Vesihuoltomestari esittää, että kiinteistöt jotka joutuvat rakentamaan kiinteistökohtaisen jätevedenpumppaamon liittyessään kunnalliseen/kunnan omistamaan viemäriin vapautetaan viemäriliittymismaksusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää, että kiinteistöt jotka joutuvat rakentamaan kiinteistökohtaisen jätevedenpumppaamon liittyessään kunnalliseen/kunnan omistamaan viemäriin vapautetaan viemäriliittymismaksusta.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää, että pientalokiinteistöt jotka joutuvat rakentamaan kiinteistökohtaisen jätevedenpumppaamon liittyessään kunnalliseen/kunnan omistamaan viemäriin vapautetaan viemäriliittymismaksusta.

Vesihuoltomestari Ali Tiimonen oli läsnä Teams-yhteydellä pykälän käsittelyn ajan.