Tekninen lautakunta, kokous 7.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus 2024

MjuDno-2023-600

Valmistelija

  • Markku Lamponen, maankäyttökoordinaattori, markku.lamponen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kaavoituskatsauksessa 2023 on tullut vireille Kirkonkylän alueen kehittäminen ja siihen liittyvä kaavoitustyö. Kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut (Liite).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 §) mukainen asiakirja, jossa kuvataan asemakaavan laatimisen yhteydessä noudatettavia osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyitä sekä miten kaavaprosessin aikana arvioidaan kaavan vaikutuksia. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään myös perustiedot kaavahankkeesta ja sen valmisteluprosessista sekä alustavia tavoitteita. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan päivittää kaavaprosessin myötä.
Kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on mahdollistaa matkailu-, kulttuuri- ja majoitustoimintaa alueella sekä samalla säilyttää ja yhteensovittaa alueen kulttuuriympäristöä ja historiaa. Nykyisin alueella voimassa olevat useat asemakaavat ovat osittain vanhentuneita merkinnöiltään ja ne tullaan samalla päivittämään
nykytilannetta vastaaviksi. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota erityisesti alueen rakennushistoriaan ja suojelukohteisiin, joita löytyy niin maakunta- kuin yleiskaavastakin. Kulttuuriympäristöihin liittyvä inventointi/selvitys kuuluu työhön ja se käynnistynee vuoden vaihteen jälkeen kevättalvella 2024. Myös alueen luontoarvojen selvittäminen
sijoittuu keväälle 2024.
Alue käsittää ns. Tervaniemen alueen ja jatkuu siitä kohti länttä rajoittuen Iso-Pappilan alueeseen. Suunnittelualue rajoittuu eteläosastaan Mäntyharjuntiehen ja pohjoisesta rajana on nykyinen asemakaava-alueen raja. Suunniteltu kaavan rajaus on nähtävillä kartalla osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 vrk:n ajaksi (MRL 63§) ja
  2. tiedottaa nähtävilläolosta kuulutuksella.

Päätös

Tekninen lautakunta

  1. asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 vrk:n ajaksi (MRL 63§) ja
  2. tiedottaa nähtävilläolosta kuulutuksella.