Tekninen lautakunta, kokous 19.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Mäntyharjun Torinkulma Oy / asemakaavan muutos

MjuDno-2020-215

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun Torinkulma Oy on toimittanut Mäntyharjun kunnalle 19.3.2020 päivätyn hakemuksen asemakaavan muutosta varten.

Hakemuksessa esitetään asemakaavamuutoksen käynnistämistä Mäntyharjun Torinkulma Oy:n omistamalla kiinteistöllä Torinkulma 507-413-7-430. Alueella on voimassa 13.12.1984 vahvistettu asemakaava, jossa kiinteistön asemakaavamerkintä on KL (liikerakennusten korttelialue), tehokkuusluku e=0,6 ja kerrosluku II.

Mäntyharjun Torinkulma Oy:n muutosesitys: "Tontti on tällä hetkellä liikerakennusten korttelialuetta (KL). Tarkoituksena on mahdollistaa tontille asuin- ja liikerakentaminen. Kerroslukua kasvatettaisiin asuinkerroksilla ja maantasolle sijoitettaisiin liiketilaa." Yleiskaavassa alueen kaavamerkintä on C (keskustatoimintojen alue), joten hanke on yleiskaavan mukainen.

Kaavamuutoksen laatijaksi Mäntyharjun Torinkulma Oy on valinnut arkkitehti SAFA Juhani Takkisen RE-Suunnittelu Oy:stä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy asemakaavan muutostyön käynnistämisen kiinteistöllä Torinkulma 507-413-7-430,
 2. hyväksyy kaavan laatijaksi RE-Suunnittelu Oy arkkitehti SAFA Juhani Takkisen, sekä
 3. päättää, että kaavatyöstä peritään taksan mukainen maksu Mäntyharjun Torinkulma Oy:ltä

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Markku Lamponen, maankäyttökoordinaattori, markku.lamponen@mantyharju.fi

Kuvaus

RE-Suunnittelu Oy on toimittanut kuntaan 7.12.2021 päivätyt kaava-asiakirjat koskien kaavamuutosta Mäntyharjun Torinkulma Oy:n omistamassa kiinteistössä korttelissa 119A (Savontie 2). Korttelia rajaavat tiet Varpasentie-Savontie- Penttiläntie ja Pentinpolku. Tontilla on 1970-luvulla rakennettu liiketalo (rakennuslupa 1973), joka on ollut osittain tyhjillään joitakin vuosia. Tällä hetkellä rakennuksessa toimii vaateliike ja ravintola. Korttelin pohjoispuolella sijaitsee Mäntyharjun tori, ympäristö on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Penttiläntien toisella puolella sijaitsee korttelialueen osa, jolla alueen kulttuurihistorialliset ja maisema-arvot tulee säilyttää.

Asemakaavamuutosprosessi on käynnistynyt suunnittelualueen kiinteistönomistajan aloitteesta. Kiinteistönomistajan tavoitteena on, että haetaan rahoitusta yritystoiminnan kehittämissuunnitelmaa sekä kansainvälisen matkailun kehittämistä varten. Muutosprosessi antaa mahdollisuuden luoda Mäntyharjun keskustaan toimiva matkailuyritys, jolla on uimahalli- ja kylpyläpalvelut sekä myös kansainvälisille matkailijoille suunnattua ravintola- ja hotellitoimintaa.

Tämän asemakaavamuutoksen tavoitteena on:

 • palveluiden kehittäminen keskusta-alueella
 • Mäntyharjun vetovoimaisuuden kasvattaminen kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa
 • talvi- ja kesäaktiviteettien lisääminen ja kehittäminen
 • mahdollistetaan uudisrakentaminen korkeampana maamerkkinä
 • katukuvan täydentäminen torin lähistöllä ja keskustan alueella
 • Mäntyharjulle uudenlaisen vapaa-ajan sekä jatkuvan asumisen kehittäminen

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy 30.12021 päivätyn kaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman korttelissa 119A,
 2. asettaa kaavaluonnosasiakirjat julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi ja
 3. pyytää tarvittavat lausunnot sekä järjestää tiedottamisen.

Päätös

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy 7.12.2021 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman korttelissa 119A,
 2. asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman viitesuunnitelmineen julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi ja
 3. pyytää tarvittavat lausunnot sekä järjestää tiedottamisen.

Arkkitehti Juhani Takkinen RE-Group:sta oli Teams-yhteydellä läsnä asian käsittelyn ajan.

Valmistelija

 • Markku Lamponen, maankäyttökoordinaattori, markku.lamponen@mantyharju.fi

Kuvaus

Korttelin 119A asemakaavamuutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma viitesuunnitelmineen oli julkisesti nähtävillä 13.1.-11.2.2022 välisenä aikana. Vireilletulosta ja nähtävilläolosta kuulutettiin Pitäjänuutisissa ja kunnan verkkosivuilla. OAS:sta pyydettiin lausunnot viranomaisilta. Muilla osallisilla on ollut mahdollisuus kommentoida osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä viitesuunnitelmia.

Saadun palautteen perusteella kaavoittaja on valmistellut 13.4.2022 päivätyn kaavaluonnoksen.

Kaavan tarkoituksena on sallia liike-, asuin- ja uimahalli /kylpylärakennuksen toteuttaminen. Alla kuvaus kaavan tavoitteista (lainaus kaavaselostuksesta).

”Rakennuksen kahteen alimpaan kerrokseen sijoittuu liike- ja toimistotilaa n. 1100 m2. Matalampaan, 2-kerroksiseen, osaan on sijoitettu uimahalli / kylpylä aputiloineen, joka mahdollistaa kuntalaisille tarjottavat uimahalli palvelut. Asuinpinta-alaa rakennuksessa on noin 4700 m2, sijoittuen kerroksiin 3.– 8. Ylin kerros on vedetty sisään, jolloin sinne on saatu sijoitettua terassiasuntoja. Suunnitelmassa rakennusmassat laskevat Penttilän talon suuntaan ja Penttilän tien varressa olevat autopaikkojen yhteyteen tulee istutuksia.

Asuntojen lukumäärä ja jakauma tulee tarkentumaan jatkosuunnittelussa. Osa asunnoista on tarkoitus olla lyhytaikaisessa vuokrauskäytössä. Asuntoja varten perustetaan erillinen asuntoyhtiö ja liiketilat yhtiöitetään samoin erilliseksi kiinteistöyhtiöksi.

Kylpylän vaatimia teknisiä tiloja ja pysäköintiä on mahdollista sijoittaa myös kellarikerrokseen. Ensisijaisesti pysäköinti sijoittuu tontille maantasoon Penttiläntien puolelle sekä Penttiläntien varteen. Rakennukseen on suunniteltu rakennettavan maalämpö ja aurinkoenergian talteenottojärjestelmät.”

Kaavaluonnoksessa kortteliin 119A esitetään alueen käyttötarkoitukseksi AL; asuin-, liike-, matkailu- ja virkistyspalvelujen korttelialue, kun se aiemmin oli ainoastaan liikerakentamiseen varattua korttelialuetta (KL).

Luonnoksessa esitetään korttelin osan rakennusoikeuden nostoa e=0,6 (= 2127 k-m2) -> 7800 km2. Lisäksi korttelin maksimikerroslukua esitetään kasvatettavaksi II -> VIII Varpasentien läheisyydessä. Penttilän/Savontien puolella kerrosluku pysyisi kaavakartan mukaan entisellään, eli II. Vertailuna Mäntyharjun keskusta-alueen asemakaavassa suurimmat sallitut kerrosluvut ovat tällä hetkellä III ja IV. Kaavamuutosalueen viereisissä kortteleissa suurin sallittu kerrosluku on II. Kaavaluonnoksessa ja vastineissa kerroslukua ja keskusta-alueen vallitsevasta korkeudesta poikkeavaa rakennusmassaa on perusteltu sen maamerkkimäisyydellä.

Kaavaluonnoksessa on esitetty Penttiläntien muuttamista yksisuuntaiseksi Savontien suunnasta. Penttiläntien varteen on esitetty sallittavaksi paikoitusta, jolloin katu jäisi kaksisuuntaisen liikenteen osalta kapeaksi. Penttiläntietä ei esitetä levennettäväksi.

Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan liitteenä.

Kaavaluonnos tulisi seuraavaksi asettaa julkisesti nähtäville. Kaavaluonnoksen nähtävilläolosta tulisi tiedottaa kuulutuksella ja siitä tulisi pyytää lausunnot viranomaisilta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. Hyväksyy 13.4.2022 päivätyn korttelin 119A asemakaavan muutoksen kaavaluonnosasiakirjat nähtäville asettamista varten, mutta esittää muokattavaksi seuraavat teknisluonteiset asiat ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista: 

  a. korttelin käyttötarkoitus poikkeaa tavanomaisesta AL-käyttötarkoituksesta, jolloin merkintä olisi syytä esittää indeksillä,

  b. kaavakartasta puuttuvat merkinnät ”hule” ja ”jalankululle varattu alueen osa”, jotka näkyvät merkintöjen selityksissä. Merkinnät tulisi lisätä kaavakartalle tai poistaa merkintöjen selityksistä. Lisäksi tulisi huomioida ohjeellisuus -merkintä (pistekatkoviivalla osoitetaan sitova merkintä),

  c. kaavamerkinnöissä on esitetty tehokkuusluku, vaikka kaavakartalla rakennusoikeus on esitetty kerrosneliömetreinä,

  d. kaavamerkinnöissä on esitetty ”kaupunginosan ja numero ja nimi” -merkintöjen selitykset, joita kaavakartalla ei ole,

  e. Kaavamerkinnöistä puuttuvat värit ja ainakin korttelialueen viiva tulisi esittää paksummalla,

  f. ohjeellisen tontin numero löytyy merkinnöistä, mutta ei kaavakartalta,

 2. asettaa kaavaluonnosasiakirjat julkisesti nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi ja
 3. pyytää tarvittavat lausunnot sekä järjestää tiedottamisen.

 

 

Päätös

Tekninen lautakunta

 1. Hyväksyy 13.4.2022 päivätyn korttelin 119A asemakaavan muutoksen kaavaluonnosasiakirjat nähtäville asettamista varten, mutta esittää muokattavaksi seuraavat teknisluonteiset asiat ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista: 

  a. korttelin käyttötarkoitus poikkeaa tavanomaisesta AL-käyttötarkoituksesta, jolloin merkintä olisi syytä esittää indeksillä,

  b. kaavakartasta puuttuvat merkinnät ”hule” ja ”jalankululle varattu alueen osa”, jotka näkyvät merkintöjen selityksissä. Merkinnät tulisi lisätä kaavakartalle tai poistaa merkintöjen selityksistä. Lisäksi tulisi huomioida ohjeellisuus -merkintä (pistekatkoviivalla osoitetaan sitova merkintä),

  c. kaavamerkinnöissä on esitetty tehokkuusluku, vaikka kaavakartalla rakennusoikeus on esitetty kerrosneliömetreinä,

  d. kaavamerkinnöissä on esitetty ”kaupunginosan ja numero ja nimi” -merkintöjen selitykset, joita kaavakartalla ei ole,

  e. kaavamerkinnöistä puuttuvat värit ja ainakin korttelialueen viiva tulisi esittää paksummalla,

  f. ohjeellisen tontin numero löytyy merkinnöistä, mutta ei kaavakartalta,

  g. asiakirjojen tiedot päivitetään ajantasalle / ristiriidattomiksi,

 2. asettaa kaavaluonnosasiakirjat julkisesti nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi ja
 3. pyytää tarvittavat lausunnot sekä järjestää tiedottamisen.

 

Arkkitehti Juhani Takkinen oli läsnä Teams-yhteydellä pykälän käsittelyn ajan.