Tekninen lautakunta, kokous 19.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Tyrynniemen ranta-asemakaavan kumoaminen

MjuDno-2021-456

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Lamponen, maankäyttökoordinaattori, markku.lamponen@mantyharju.fi

Kuvaus

Karttaako Oy on toimittanut kuntaan 16.4.2021 päivätyt kaava-asiakirjat koskien Tyrynniemen ranta-asemakaavan kumoamista.

Suunnittelualue muodostuu Mäntyharjun kunnan Paasolan kylän tilan Niemenranta 1:232 Pyhäveden Tyrynniemen palstasta, jonka pinta-ala on 8,7 ha. Kaavoitettava alue sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä Kirkonkylältä luoteeseen. Varsinainen kuntakeskus on suunnittelualueelta noin kuuden kilometrin etäisyydellä.

Maanomistajan tavoitteena on kumota matkailuteemainen ranta-asemakaava kokonaisuudessaan. Koska yleiskaavassa alue on osoitettu matkailukäyttöön, tarkoittaa se sitä, että myös yleiskaava on näiltä osin päivitettävä. Yleiskaavan päivitys on vireillä ja se tapahtuu osin päällekkäinen ranta-asemakaavan kumoamisen kanssa maanomistajan omalla kustannuksella.

Tavoitteena on alueen luonteen muutos. Maanomistajat eivät ole tällä hetkellä enää kehittämässä alueen toimintaa matkailun suhteen enempää. Alueelle halutaan osoittaa jatkossa tavanomaista omarantaista loma- ja asuinrakentamista.

Kaavalla kumotaan seuraavat alueet ja aluevaraukset:

Alue                   Kortteli              m2                      e                         Rakennusoikeus, k-m2

RM                     1                         -8960                 0.04                   -400

RM                     2                         -8080                 0.04                   -350

RM                     3                         -6310                 0.10                   -600

AO                      4                         -4288                 0.08                   -350

VL                                                  -20910               0.01                   -110

MU                                                -37860               0.00                   0

Yht.                                               -86408               0.02                   -1810

Aloite Tyrynniemen ranta-asemakaavan kumoamiseen on tullut alueen maanomistajilta.

Seuraavaksi kaavaluonnos tulisi asettaa julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot viranomaisilta. Kaavan kumoamisen vireilletulosta ja valmisteluvaiheen nähtävilläolosta tulee tiedottaa julkisella kuulutuksella.  Alueen maanomistajia ja lähimpiä naapureita voidaan lisäksi tiedottaa kaavan kumoamisesta kirjeitse.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy laaditut kaava-asiakirjat,
 2. asettaa kaavan kumoamista koskevat asiakirjat MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville sekä
 3. pyytää lausunnot viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen
 4. perii ranta-asemakaavan käsittelystä kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksan (1.4.2018) 4 §:n mukaiset kulut 8 §:n mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Markku Lamponen, maankäyttökoordinaattori, markku.lamponen@mantyharju.fi

Kuvaus

Karttaako Oy on toimittanut kuntaan 13.9.2021 päivätyt kaavaehdotuksen asiakirjat koskien Tyrynniemen ranta-asemakaavan kumoamista.

Kaavan kumoamisen luonnos käsiteltiin Mäntyharjun kunnan teknisessä lautakunnassa 15.6.2021 § 62, Tyrynniemen ranta-asemakaavan kumoaminen. Lautakunta päätti asettaa kumoamisluonnoksen asiakirjat nähtäville. Asiakirjat pidettiin nähtävillä 8.7.-15.8.2021.

Ennen nähtävilläolon alkamista tiedotettiin lähimpiä naapureita kirjeitse ja toimitettiin lausuntopyynnöt Etelä-Savon ELY-keskukselle, Mäntyharjun rakennusvalvonnalle, Etelä-Savon maakuntaliitolle ja Mikkelin seudun ympäristöpalveluille.

Kaavaluonnoksesta ei jätetty yhtään huomautusta. Luonnoksesta saapui kaksi lausuntoa; Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Etelä-Savon maakuntaliitto 11.8.2021. Maakuntaliitto ilmoitti sähköpostitse, ettei sillä ole lausuttavaa kaavasta. Maakuntaliitto pitää kuitenkin positiivisena alueen kehittämistä.

VASTINE: Merkitään lausuma tiedoksi.

Etelä-Savon ELY-keskus 24.8.2021. Ely-keskus toteaa lausunnossaan, että pitää kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa riittävänä.

Ely-keskus toteaa lausunnossaan myös, että kaavaselostuksen mukaan alueen matkailupalvelukäyttöä (RM) ei ole enää tarkoitus kehittää eikä jatkaa tätä toimintaa ainakaan laajemmassa määrin. RM-alueelle on ranta-asemakaavassa osoitettu rakennusoikeutta n. 1700 kem2, joka jatkossa nyt tässä yhteydessä esitetyn yleiskaavamuutoksen jälkeen pienenisi tulevan rakentamisen käyttötarkoituksesta riippuen 900 - 500 kem2. Muutoksen voidaan katsoa olevan maankäytön ja ympäristön rasituksen kannalta hyvä. Ranta-asemakaavassa osoitetun matkailupalveluvarauksen poistamiselle on näin ollen ELY-keskuksen näkemyksen mukaan riittävät perustelut.

VASTINE: Merkitään lausunto tiedoksi.

Kaavaratkaisua ei ole tarpeen muuttaa saapuneiden lausuntojen perusteella, vaan se voidaan viedä sellaisenaan kaavaehdotuksena nähtäville. Asiakirjat on valmisteltu kaavaehdotukseksi.

Seuraavaksi kaavaehdotus tulisi asettaa julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot viranomaisilta. Nähtävillä olosta tulee tiedottaa julkisella kuulutuksella.  Alueen maanomistajia ja lähimpiä naapureita tiedotetaan kaavan kumoamisesta kirjeitse.

Pykälän esittelyssä asiantuntijana oli läsnä Teams-yhteydellä Karttaako Oy:stä DI Jarmo Mäkelä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy 13.9.2021 päivätyt kaava-asiakirjat,
 2. asettaa kaavaehdotusta koskevat asiakirjat MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville sekä
 3. pyytää lausunnot viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen.

Päätös

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy 13.9.2021 päivätyt kaava-asiakirjat,
 2. asettaa kaavaehdotusta koskevat asiakirjat MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville sekä
 3. pyytää lausunnot viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen.

Valmistelija

 • Markku Lamponen, maankäyttökoordinaattori, markku.lamponen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tyrynniemen ranta-asemakaavan kumoaminen (tila 507-423-1-232) Niemenranta oli julkisesti nähtävillä 18.11.-19.12.2021. Kuulutus nähtäville asettamisesta julkaistiin 18.11.2021 kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Kaavamuutoksen lähimpien tilojen omistajia on lisäksi tiedotettu kirjeitse kaavamuutosehdotuksen nähtävilläolosta. Kaavamuutoksesta on pyydetty lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Mäntyharjun rakennusvalvonnasta ja Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta.

Asiakirjoista saapui kaksi lausuntoa, jotka ovat referoituna seuraavassa. Mukana kaavan laatijan vastine lausuntojen kohtiin.

Etelä-Savon ELY-keskus 8.12.2021. Etelä-Savon elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) toteaa lausunnossaan, ettei sillä ole huomautettavaa kaavaehdotukseen.

VASTINE: Merkitään lausunto tiedoksi.

Mäntyharjun rakennuslautakunta 1.2.2022. Ranta-asemakaavan kumoamisen osalta rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa, olennaista on samaan aikaa saada voimaan kiinteistön tarpeita palveleva ja luvituksen mahdollistava yleiskaava.

VASTINE: Merkitään lausunto tiedoksi.

Kaavaehdotukseen ei ole saapuneen palautteen perusteella tarpeen tehdä muutoksia, vaan kaava voidaan seuraavaksi viedä hyväksymiskäsittelyyn. Hyväksymiskäsittelyssä tulee huomioida kaavojen hyväksymisjärjestys, eli yleiskaavan muutos tulisi hyväksyä ja sen tulisi saada lainvoima ennen ranta-asemakaavan kumoamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. merkitsee tiedoksi saapuneen lausunnon,
 2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Tyrynniemen ranta-asemakaavan kumoamisen hyväksymistä tilalla Niemenranta 507-423-1-232 (MRL § 52).

Päätös

Tekninen lautakunta

 1. merkitsi tiedoksi saapuneen lausunnon,
 2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Tyrynniemen ranta-asemakaavan kumoamisen hyväksymistä tilalla Niemenranta 507-423-1-232 (MRL § 52).